عمودی متس میل

عسل درمانی

اگر عسل را داخل لیوان محتوی آب بریزید، چنانچه به صورت عمودی وارد ... متس نیز ۱۰ ... میل نمایید. ...

اترك رد