پنبه پاره پاره کننده ساقه چه مقدار پول

کشاورزی

در این منطقه اگر چه مقدار نیتروژن ... و نیز پاره ایی از ... سویا وکرم ساقه خوار ذرت از ...

اقتصاد, جامعه

شما تصمیم خواهید گرفت که چه مقدار پول ... میزان پول است.و یک تولید کننده به ... پاره ‌اي از imf ...

اترك رد